Strona główna projektu»Aktualności»„Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”...

„Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” - zakończenie projektu

Stowarzyszenie Ekopsychologia w okresie od września 2011 roku do końca listopada 2011 roku zrealizowało projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”. Projekt dofinansowany został ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem było zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi i w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest.

Projekt zrealizowany został poprzez działania edukacyjne w postaci cyklu szkoleń skierowanych do czterech grup odbiorców: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, a także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska. 

Dodatkowym aspektem projektu był obszar działalności informacyjnej wykorzystujący stronę internetową www.azbest.ekopsychologia.pl oraz opracowane w ramach projektu materiały w postaci ulotek informacyjnych, plansz edukacyjnych oraz kompeksowej publikacji dotyczącej azbestu

Wszystkie zaplanowanie w ramach projektu działania zostały zrealizowane w okresie od września do listopada 2011 roku. 

W pierwszej fazie projektu, przed rozpoczęciem części szkoleniowej, opracowane i wykonane zostały materiały edukacyje i informacyjne w postaci:

1) 120 stronicowej publikacji "Uważaj na azbest ! Zestaw edukacyjny" - 800 sztuk publikacji rozprowadzonych zostało wśród uczestników szkoleń dla nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych, szkół, urzędów gmin i bibliotek. W publikacji przedstawiona została charakterystyka azbestu, informacje dotyczące negatywnego wpływu azbestu na zdrowie i życie ludzkie, informacje prawne dotyczące azbestu oraz sposoby finansowania usuwania azbestu. W publikacji zawarta została także część edukacyjna przeznaczona dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych. Dodatkowo, całość publikacji została udostępniona na stronie internetowej projektu www.azbest.ekopsychologia.pl w zakładce "do pobrania";

2) 800 sztuk wielkoformatowych plansz edukacyjnych przekazanych uczestnikom szkoleń, gminom, powiatowi, biblitekom i szkołom. Plansze, w sposób przerzysty i łatwo przyswajalny, ilustrują główne aspekty dotyczące tematyki azbestu tj. właściwości i rodzaje azbestu, wyroby zawierające azbest, zagrożenia zdrowotne z nimi związane, podstawowe informacje prawne oraz sposoby bezpiecznego usuwania azbestu;

3) 12 000 kolorowych ulotek informacyjnych przedstawiających główne zagadnienia dotyczące problematyki azbestowej, które za pośrednictwem urzędów gmin oraz uczestniczących w szkoleniach uczniów trafiły bezpośrednio do mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego;

4) makiet budynków ilustrujących użycie materiałów zawierających azbest w budownictwie. Makiety zostały wykorzystane jako pomoce dydaktyczne podczas przeprowadzonych szkoleń;

5) strony internetowej www.azbest.ekopsychologia.pl, na której znalazły się m. in. informacje dotyczące projektu, jego realizacji, finansowania oraz osób odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie. Na stronie zamieszczone zostały przygotowane w ramach projektu materiały edukacyjne i informacyjne w wygodnym do pobrania formacie.

Drugą i zasadniczą fazą zrealizowanego projektu była część edukacyjna obejmująca szkolenia skierowane do czterech grup adresatów: uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych oraz I, II i III klas gimnazjów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego; nauczycieli – przyrodników oraz wychowawców ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego; przedstawicieli samorządów lokalnych – pracowników Urzędów Miast i Gmin Powiatu oraz Starostwa Powiatowego zatrudnionych w referatach ochrony środowiska, a także Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i gmin i Starosty Powiatu Zawierciańskiego oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska mających siedzibę na terenie Powiatu, lokalnych liderów oraz wolontariuszy pragnących zaangażować się w działania mające na celu zmniejszenie ilości azbestu na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

Inauguracja części szkoleniowej projektu odbyła się w formie warsztatów dla przedstawicieli Samorządów Powiatu Zawierciańskiego. W ramach warsztatów przeszkolono 10 przedstawicieli samorządów, którzy, deklarując wysoki poziom wiedzy w zakresie tematyki azbestu przed rozpoczęciem szkolenia, dodatkowo ją pogłębili, pozytywnie oceniając zakres merytoryczny przeprowadzonych warsztatów. Warsztaty dały również możliwość wymiany doświadczeń między osobami zajmującymi się tematyką azbestową w poszczególnych gminach oraz stały się forum dla dyskusji dotyczącej konieczności zmian legislacyjnych oraz podjęcia działań na szczeblu centralnym, a także możliwości i sposobów zmniejszenia ilości azbestu na terenie powiatu. 

Swoją wiedzę dotyczącą problematyki azbestu mieli okazję pogłębić również przedstawiciele organizacji pozarządowych, spośród których zostało przeszkolonych łącznie 13 osób. Szkolenia ocenione zostały przez nich pozytywnie, a uczestnicy oraz zainteresowane organizacje zostali zaopatrzeni w przygotowane w ramach projektu materiały edukacyjno-informacyjne. 

W warsztatach skierowanych do nauczycieli wzięły udział łącznie 23 osoby. W ocenie nauczycieli, przeprowadzone warsztaty w sposób znaczący wpłynęły na pogłębienie ich wiedzy dotyczącej tematyki azbestowej. Warsztaty były również miejscem wymiany doświadczeń edukacyjnych, prezentacji wybranych scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz gimnazjalnego projektu edukacyjnego „Azbest – aktualny problem, czy przeszłość?”. Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili przydatność przedstawionych materiałów edukacyjnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Najliczniejszym odbiorcą zaplanowanych w ramach projektu szkoleń były dziaci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego. Przeszkolono łącznie 3574 uczniów z 214 klas w 50 szkołach. Szkolenia zostały dostosowane do wieku odbiorców i przeprowadzone metodami aktywizującymi, w sposób interaktywny, przy wykorzystaniu form multimedialnych. Część uczestniczących w szkoleniach uczniów, po przeprowadzeniu szkolenia została poproszona o wypełnienie quizów sprawdzających poziom wiedzy - poprawność odpowiedzi kształtowała się na poziomie 85%, co jest wynikiem bardzo dobrym i świadczy o wysokim stopniu przyswojenia wiedzy przez dzieci i młodzież.

Zdaniem realizatorów projektu, wzrost świadomości i wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest wśród osób przeszkolonych, a także aktywizacja przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i nauczycieli wpłynie pozytywnie na rozprzestrzenienie wiedzy o problematyce związanej z wyrobami azbestowymi wśród pozostałych mieszkańców Powiatu. Dodatkowo, przekazanie przez przeszkolone dzieci i młodzież zdobytej wiedzy oraz ulotek informacyjnych rodzinom i sąsiadom, bezpośrednio wpłynie na wzrost ich wiedzy dotyczącej azbestu, sposobów jego bezpiecznego usuwania i możliwości finansowania tych działań. Właściwe postępowanie mieszkańców z wyrobami zawierającymi azbest, przyczyni się w dalszej perspektywie do poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie stężenia pyłu azbestowego w powietrzu.