Strona główna projektu»Cele projektu

Celem realizowanego przez nas Projektu „Uważaj na Azbest! Program dla Powiatu Zawierciańskiego” jest wzrost świadomości i poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi i w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych jakie stwarza azbest poprzez edukację dzieci i młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Cel ten chcemy zrealizować przez cykl szkoleń, a także opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej problematyki azbestu, plansz informacyjnych oraz ulotek edukacyjnych adresowanych do wszystkich mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego.

Wzrost świadomości i wiedzy kluczowych grup odbiorców oraz aktywizacja przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i nauczycieli doprowadzić ma do zmiany postaw mieszkańców Powiatu w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie z tymi wyrobami przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie stężenia pyłu azbestowego w powietrzu oraz będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców Powiatu.

Projekt skierowany jest także na kreowanie atrakcyjnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz „mody na wolontariat” wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.